ART FOR AIR (ศิลปะเพื่อลมหายใจ)

นิทรรศการ “Art For Air” เป็นความร่วมมือกับสภาลมหายใจ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (สามกษัตริย์) และพื้นที่ทางศิลปะอิสระ รวบรวมความร่วมมือจากนักสร้างสรรค์ และศิลปิน เพื่อร่วมโครงการศิลปะในพื้นที่สาธารณะรอบเมืองเชียงใหม่

14 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

เชียงใหม่ พื้นที่ทางศิลปะทั่วเขตเมืองเก่า

กดที่ภาพเพื่อดู VR Tour

นิทรรศการ “Art For Air” เป็นความร่วมมือกับสภาลมหายใจ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (สามกษัตริย์) และพื้นที่ทางศิลปะอิสระ รวบรวมความร่วมมือจากนักสร้างสรรค์ และศิลปิน เพื่อร่วมโครงการศิลปะในพื้นที่สาธารณะรอบเมืองเชียงใหม่

จุดมุ่งหมายหลักคือ การมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศการวิพากษ์ และสร้างความตระหนักบนความเข้าใจ ที่ทำให้เกิดเป็นความร่วมมือที่เป็นองค์ความรู้และข้อเสนอที่น่าสนใจด้วยงานศิลปะร่วมสมัยในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้ Art For Air จึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือระหว่าง ศิลปิน นักสร้างสรรค์ รวมถึงนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ จากหลายพื้นที่เพื่อสร้างปรากฏการณ์นิทรรศการศิลปะเพื่อฝุ่นควันและสภาวะโลกร้อน เพื่อนำเสนอมุมมองต่อปัญหาอย่างหลากหลาย

WHY ART?

ภาพรวมของนิทรรศการนี้เป็นการวิพากษ์จากมุมมองของเมืองในป่า การซ้อนทับด้วยความหมายของป่าจะทำให้เราได้เห็นภาพของปัญหาที่ชัดเจน จะเห็นได้ว่าปัญหาทั้งทางด้านพลังงาน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ไปจนถึงพฤติกรรมของมนุษย์ ล้วนเป็นการล่วงเข้าไปในนิยามของป่าทั้งสิ้น ในกระแสธารของศิลปะร่วมสมัยปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า เชื่อว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผูกโยงกับสังคม การเมือง วัฒนธรรม จะยิ่งทวีความเข้มข้น และเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรม ศิลปะไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสารทางด้านความงามที่ตาเห็น แต่ความงามทางทัศนคติของการตระหนักรู้ การลงมือในภาคปฏิบัติ และการค้นคว้า อาจจะเข้ามาแทนที่สุนทรียภาพแบบเดิม

Art For Air เป็นทั้งการมองไปในอนาคตของศิลปะร่วมสมัย และอนาคตของสภาพอากาศ ด้วยกระบวนความคิดของศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอแนวคิดของพลังงานทดแทน การวิพากษ์โครงสร้างของการเมืองที่เป็นผลต่อการเกิดขึ้นของฝุ่นขนาดเล็ก การจัดการไฟเชิงวัฒนธรรม และอีกหลายๆ วิธีคิดที่จะนำไปสู่ทางออก ความเห็นและสมมติฐานมากมายจะได้รับการแสดงออกผ่านภาษาของศิลปะร่วมสมัย ที่ทุกๆ คนจะเห็นพ้องต้องกันว่าพลังทางศิลปะจะเกิดขึ้นเมื่อได้ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพสังคม ด้วยการมองเห็น ตระหนัก และช่วยกันส่งต่อความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับชุมชมที่เราอยู่อาศัยต่อไป

พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ “ART for AIR ศิลปะเพื่ออากาศ 

– ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่และลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาและลานด้านหน้าอาคาร   และ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 

– โกดังจริงใจ ของกลุ่มเซ็นทรัล 

– Dream Space 

– The Meeting Room 

– MAIIAM Contemporary Art Museum (พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม) 

– Gallery Seescape 

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม