นิทรรศการวิถีกรุงเทพ (สำนึกรู้ในถิ่นที่)

นิทรรศการวิถีกรุงเทพ (สำนึกรู้ในถิ่นที่)

นิทรรศการจากแนวความคิด “กรุงเทพฯ เป็นเสมือนพื้นที่ทางสังคมขนาดใหญ่ศูนย์รวมวัฒนธรรมต่างถิ่น และ อัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธ์เข้าไว้ด้วยกัน”