ทวี รัชนีกร: ปรากฏการณ์แห่งอุดมการณ์

ทวี รัชนีกร: ปรากฏการณ์แห่งอุดมการณ์

ปรากฏการณ์แห่งอุดมการณ์ รวบรวมผลงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม รวมกว่า 60 ผลงานของอาจารย์ทวี รัชนีกร