The Art of Waste Exhibition

The Art of Waste Exhibition

วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ เชิญชมนิทรรศการ The Art Of Waste นำบราเก่ามาอัพไซเคิล สรรค์สร้างเป็นงานศิลปะและงานแฟชั่นที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก เพื่อคนรักงานศิลป์ฯ อินเรื่องรักษ์โลก