นิทรรศการวิถีกรุงเทพ (อัตลักษณ์คนใต้ในเมืองกรุง)

นิทรรศการวิถีกรุงเทพ (อัตลักษณ์คนใต้ในเมืองกรุง)

นิทรรศการจากแนวความคิด “กรุงเทพฯ เป็นเสมือนพื้นที่ทางสังคมขนาดใหญ่ศูนย์รวมวัฒนธรรมต่างถิ่น และ อัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธ์เข้าไว้ด้วยกัน”