DISSECTION OF BREATHING

DISSECTION OF BREATHING

จุด ต่อ จุด ร้อยเรียงเป็นเส้นสาย สอดประสานสร้างจินตนาการรูปทรงจากมโนสำนึกที่สามารถรับรู้และมิอาจหยั่งรู้ได้ แต่กลับสามารถสะท้อนถึงบุคลิกทางความคิดและความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์