“กรงวงกต” The Eternal Labyrinth

“กรงวงกต” The Eternal Labyrinth

การมีอยู่ของเราเกิดขึ้นบนพื้นฐานอะไร การดารงไว้ซึ่งการมีอยู่นั้นประกอบสร้างจากเรื่องราวและความสัมพันธ์รูปแบบใดบ้าง