ART FOR AIR (ศิลปะเพื่อลมหายใจ)

ART FOR AIR (ศิลปะเพื่อลมหายใจ)

นิทรรศการ “Art For Air” เป็นความร่วมมือกับสภาลมหายใจ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (สามกษัตริย์) และพื้นที่ทางศิลปะอิสระ รวบรวมความร่วมมือจากนักสร้างสรรค์ และศิลปิน เพื่อร่วมโครงการศิลปะในพื้นที่สาธารณะรอบเมืองเชียงใหม่