TO THE MOON
|

TO THE MOON

งานประมูลที่เป็นแหล่งรวมงานศิลปะแห่งเจนเนอเรชั่น ผลงานชิ้นเอกจากศิลปินหลากหลาย ทั้งศิลปินที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางผ่านกาลเวลา ศิลปินรุ่นใหม่ที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงและศิลปิน NFT (Non-fungible token)